Skip to main content

III sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego z absolutorium

 | 
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

Większością głosów Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego otrzymał absolutorium z tytułu realizacji zadań budżetowych w 2023 roku. Chwilę przed podjęciem tej decyzji, również większością głosów, powiatowi radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu gnieźnieńskiego w minionym roku. Absolutoryjna sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbyła się w czwartek, 20 czerwca.

Tym razem podczas absolutoryjnej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego mieliśmy do czynienia z dość nietypową sytuacją, bowiem udzielone zostało absolutorium obecnemu Zarządowi Powiatu za miniony rok, kiedy to zarząd ten nie pełnił tej funkcji.

Samą procedurę absolutoryjną poprzedziła krótka debata nad raportem o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2023 i głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. „Za” udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 18 radnych, 5 radnych było przeciwnych.

Następnie Anna Sylwestrzak, skarbnik powiatu gnieźnieńskiego przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2023 rok, informując że dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 225 211 876,59 zł, co stanowi 99,45 % dochodów planowanych, wydatki budżetu zostały natomiast wykonane w kwocie 228 234 334,24 zł, co stanowi 96,21 % planowanych wydatków. Inwestycje w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 060 552,12 zł; wśród najważniejszych wymienia się m.in.: inwestycje w drogi publiczne (7 910 083,25 zł), zakup instalacji fotowoltaicznych w Powiatowym Zarządzie Geodezji (552 358,96 zł), budowę windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie (420 327,82 zł), modernizację dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie (688 288,39 zł), termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie (2 036 697,04 zł), poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych – I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie (6 934 755,11 zł, w tym Polski Ład: 2 655 000,00 zł) i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gnieźnie (2 797 452, 69 zł, w tym Polski Ład: 1 800 000,00 zł), dotacje dla szpitala (1 044 814,34 zł), modernizację budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie (1 098 923,00 zł), czy budowę strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie (175 271,54 zł). Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 5 384 772,57 zł, stan zobowiązań długoterminowych – 22 200 000,00 zł.

W dalszej części radni wysłuchali jeszcze sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia powiatu gnieźnieńskiego w 2023 roku. Dariusz Pilak, przewodniczący rady poinformował, że opinie komisji stałych powiatowej rady do wszystkich przedstawionych sprawozdań są pozytywne. Odczytana została także uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu gnieźnieńskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia – powyższa opinia również była pozytywna. W oparciu o ten dokument, ale również na skutek wewnętrznej analizy dokumentów skutkującej również oceną pozytywną, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi absolutorium – tenże wniosek uzyskał poparcie RIO.

Następnie odbyła się krótka dyskusja, w której wypowiadali się radni. Radny Andrzej Kwapich, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, poinformował, że radni PiS będą głosować przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania w minionym roku budżetu, podobnie jak i przeciwko udzieleniu Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego absolutorium. – Jako radni uważamy, że musimy wziąć pod uwagę także odczucia mieszkańców i to, czy środki budżetowe były wydane racjonalnie i zgodnie z odczuciami mieszkańców, i z ich korzyścią. Niestety, nie mamy dobrych przekazów od społeczeństwa. Zadania, jakie powiat prowadzi są bardzo szerokie, ale są takie trzy główne działy: oświata, zdrowie i drogi. W tych głównych obszarach niestety nie ma nic pozytywnego, a można zauważyć rażące naruszenia, wręcz szkodliwe działania – mówił radny, wskazując m.in. na historię budowy windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie, zadłużenie gnieźnieńskiego szpitala powiatowego, czy „obraz nędzy i rozpaczy” w przypadku inwestowaniu w powiatowe drogi.

Radny Andrzej Kwapich

W odpowiedzi na te zarzuty, radny Piotr Gruszczyński – były starosta powiatu gnieźnieńskiego poprosił radnego Andrzeja Kwapicha, by nie rozpowiadał informacji, które nie zawierają pełnych danych lub po prostu: „są nie na temat”. – Chcę przypomnieć, że za pomówienia skierowane przeciwko szpitalowi radny Andrzej Kwapich musiał przepraszać przed wyborami w trybie wyborczym. To jest człowiek, który manipuluje faktami. Nie wiem tylko jednej rzeczy: czy on rozumie proces, który tworzy się w samorządzie, czy rzeczywiście jest to osoba, która nie ma podstawowej wiedzy i w związku z tym opowiada dyrdymały – skwitował były starosta.

Radny Piotr Gruszczyński

O minionym roku mówi starosta Tomasz Budasz, który – przypomnijmy – w minionej kadencji nie piastował obecnej funkcji. – Na całe szczęście w naszym przypadku to koalicja sił demokratycznych rządziła w poprzedniej kadencji i rządzi w tej kadencji, więc myślę, że z czystym sumieniem zagłosowaliśmy za udzieleniem absolutorium poprzedniemu Zarządowi Powiatu i panu staroście Piotrowi Gruszczyńskiemu. Jak najbardziej zasługuje na to absolutorium. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna, wykonanie finansowe jest również pozytywne. Z pełną świadomością i z dumą możemy głosować za udzieleniem absolutorium – mówił Tomasz Budasz.

Starosta Tomasz Budasz i wicestarosta Łukasz Scheffs

Ostatecznie, w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu gnieźnieńskiego za 2023 rok głos „za” oddało 18 radnych, 5 radnych było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu. W takiej samej formie powiatowi radni udzielili Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu w minionym roku.

Tagi