Skip to main content

II sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Radzili w powiecie: odwoływali i powoływali…

 | 
Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W piątek, 24 maja odbyła się II sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Tego dnia powiatowi rajcy wysłuchali kilku raportów i sprawozdań, przede wszystkim z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej. Ponadto podjętych zostało kilka uchwał, w tym zmieniających składy personalne rad społecznych: Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Szpitala Pomnik Chrztu Polski.

Drugą sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nowej kadencji rozpoczęto od wysłuchania przygotowanych na ten dzień kilku sprawozdań i raportów. W pierwszej kolejności Radosław Gaca z Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przedstawił raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego za 2023 rok. Następnie głos zabrała Dorota Perlik, dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie, która przygotowała sprawozdanie z działalności centrum, w tym: raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 – 2024 za rok 2023, sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027 za rok 2023, raport o stanie realizacji Powiatowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2030 za rok 2023 oraz sprawozdanie dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie gnieźnieńskim w 2023 roku.

W części poświęconej na podejmowanie uchwał skupiono się przede wszystkim na kwestiach stricte personalnych. Dwie pierwsze uchwały dotyczyły zmian w Zarządzie Powiatu Gnieźnieńskiego – i chociaż brzmi to dość poważnie, zmiana ta była raczej „kosmetyczna”. W pierwszej kolejności radni przyjęli rezygnację Darii Benke z funkcji nieetatowego członka zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, by za chwilę ponownie wybrać Darię Benkę na etatowego członka zarządu. W głosowaniu tajnym na dwudziestu obecnych radnych: 18 radnych zagłosowało „za”, jeden radny był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosu. – Podczas pierwszej sesji, kiedy zostałem powołany na Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego, zaakcentowałem że prace zarządu muszą przyspieszyć, szczególnie w obszarze perspektywy środków unijnych. Dlatego też potrzebujemy silnych, merytorycznych członków zarządu. Już wtedy sygnalizowałem, że do tej pory był jeden etatowy członek zarządu, a teraz będziemy wprowadzali drugiego etatowego członka zarządu. Żeby można było przeprowadzić tę zmianę, należało zmienić statut powiatu – mówił starosta Tomasz Budasz. Statut Powiatu Gnieźnieńskiego został zmieniony jeszcze podczas pierwszych obrad Rady Powiatu, 7 maja. – Dzisiaj decydujemy o zmianie statusu osoby w zarządzie powiatu. To jest ta sama osoba, Daria Benke, która od dzisiaj będzie etatowym członkiem zarządu – tłumaczył starosta. Przypomnijmy, skład Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego tworzą: starosta Tomasz Budasz, wicestarosta Łukasz Scheffs, etatowi członkowie zarządu: Ewa Barłoga – Purol i Daria Benke oraz nieetatowy członek zarządu: Danuta Winiarska.

Daria Benke

Tego dnia radni wyłonili swoich przedstawicieli do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Kamila Kozicka i Rafał Lukstaedt), do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich (Tomasz Budasz), do stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (Tomasz Budasz), a także do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (Danuta Winiarska, Maria Kocoń). Kontynuowano także to, co zostało przerwane podczas pierwszej sesji: powoływanie składów osobowych niektórych komisji stałych rady – Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

Ponadto odwołano dotychczasowe i powołano nowe składy rad społecznych: Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Szpitala Pomnik Chrztu Polski. Jeżeli chodzi o radę społeczną Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, to jej nowy skład utworzyli: Daria Benke – przewodnicząca, Dorota Cylc – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiej, Jacek Kowalski, Tomasz Ryszczuk, Magdalena Andrzejczak, Leszek Figaj, Radosław Sobkowiak, Agata Rezgui. W przypadku Szpitala Pomnik Chrztu Polski, to tutaj w skład nowej rady społecznej weszli: Tomasz Budasz – przewodniczący, Anna Krzymińska – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiej, Anna Wójcik – Starczewska, Tadeusz Purol, Danuta Winiarska, Krzysztof Ostrowski, Łukasz Owczarzak, Daria Bielecka, Łukasz Kaszyński, Dariusz Pilak.

Pod głosowanie poddany został również pakiet uchwał roboczych, który zawierał uchwały z zakresu m.in. gospodarki nieruchomościami i finansów. W II sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczyło 20 radnych (radni nieobecni: Piotr Gruszczyński, Dariusz Igliński, Maria Kocoń, Andrzej Kwapich i Małgorzata Pietrzak-Sikorska).

Tagi