Skip to main content

Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Gniezno

Wójt Maria Suplicka z absolutorium

 | 
fot. UG Gniezno

Przy 9 głosach „za” i 6 głosach „wstrzymujących się” Maria Suplicka, wójt gminy Gniezno otrzymała wotum zaufania. Nikt nie był przeciwny. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok wójt Marii Suplickiej zostało udzielone jednogłośnie. I mimo że radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu gminy w 2023 roku, nie obyło się bez dłuższej dyskusji.

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Gniezno obyła się w czwartek, 27 czerwca. Obrady, po przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z jednego z poprzednich posiedzeń sesyjnych, tradycyjnie rozpoczęto od wysłuchania informacji wójta o działaniach, podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W kolejnym punkcie wójt Maria Suplicka oraz Patryk Dobrzyński – przewodniczący rady oficjalnie złożyli podziękowania czternastu sołtysom, kończącym kadencję. Po powrocie do roboczej części sesji radni wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Patryka Dobrzyńskiego z działań podejmowanym w okresie międzysesyjnym.

Kulminacyjną i najdłuższą częścią sesji stał się punkt, poświęcony raportowi o stanie gminy Gniezno za 2023 rok. Założenia dokumentu przedstawiła wójt Maria Suplicka, informując m.in., że dochody gminy w 2023 roku zostały zrealizowane na poziomie blisko 83 mln zł, natomiast wydatki na poziomie blisko 87 mln zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło nieco ponad 23 mln zł. W kilku słowach Maria Suplicka omówiła także inwestycje, zrealizowane w ubiegłym roku, tj. budowa dróg i chodników oraz remonty bieżące dróg, budowa oświetlenia drogowego, termomodernizację budynków użyteczności publicznej (przedszkola w Pyszczynie i gminnego urzędu), budowa sieci wodociągowej. Pojawiła się też informacja o środkach zewnętrznych, pozyskanych w roku ubiegłym m.in. na rozpoczęcie budowy Klubu Malucha w Szczytnikach Duchownych i modernizację boiska Orlik w Mnichowie. W raporcie pojawiły się także dane dotyczące m.in. sytuacji demograficznej gminy, oświaty, pomocy społecznej i bezpieczeństwa. Po przedstawieniu tych wszystkich informacji odbyła się debata, w której udział wzięli mieszkańcy i radni. Mieszkańcy zadawali pytania przede wszystkim odnośnie występujących na terenie gminy problemów związanych z brakiem wody, a także planów związanych z budową i naprawą gminnych dróg. Rani natomiast zadawali pytania, dotyczące niemal wszystkich obszarów, tj.: podatków, oświaty, inwestycji, stanu gminnych dróg, planów wodno – kanalizacyjnych, stanu demograficznego, transportu publicznego, funkcjonowania sołectw i funduszu sołeckiego, czy programów społecznych. Po długiej dyskusji w pierwszej kolejności podjęta została uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania – tę uchwałę gminni rajcy przyjęli większością głosów, przy 9 głosach „za”6 głosach „wstrzymujących się”.

Następnie, po wysłuchaniu Lidii Lebizon – gminnego skarbnika, która przedstawiła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gniezno za 2023 rok, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia przedstawionych dokumentów. W konsekwencji tychże decyzji, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, również jednogłośnie, radni udzielili wójt Marii Suplickiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2023 roku. – Absolutorium i wotum zaufania to tak naprawdę docenienie pracy całego zespołu ludzi. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają i mnie wspierają – mówiła wójt Maria Suplicka chwilę po ogłoszeniu wyników głosowania.

W dalszej części obrad rani pochylili się nad przygotowanym na ten dzień pakietem uchwał tzw. „roboczych”, w tym m.in. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Gniezno”, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej w Lulkowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zmiany uchwały budżetowej, obowiązującej w roku bieżącym i Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gniezno na lata 2024 – 2038. W IV sesji Rady Gminy Gniezno uczestniczył komplet radnych.

Tagi