Skip to main content

III Sesja Rady Gminy Łubowo

Absolutorium i wotum zaufania jednogłośnie

 | 
Radni jednogłośnie i bezdyskusyjnie zadecydowali o udzieleniu wójtowi Andrzejowi Łozowskiemu absolutorium (fot. UG Łubowo).

W gminie Łubowo bez zaskoczeń – tutaj radni jednogłośnie i bezdyskusyjnie zadecydowali o udzieleniu wójtowi Andrzejowi Łozowskiemu absolutorium z tytułu realizacji zadań budżetowych w 2023 roku. Absolutoryjna sesja Rady Gminy Łubowo odbyła się w środę, 19 czerwca.

Obrady samorządu gminy Łubowo tradycyjnie rozpoczęto od wysłuchania informacji wójta o działaniach, podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Następnie przedstawiony został „Raport o stanie gminy”, przy omawianiu którego włodarz Łubowa skupił się na najistotniejszych zapisach dokumentu, omawiając m.in. stan finansowy, stan demograficzny, działalność administracyjną, infrastrukturę, gospodarkę, edukację, zdrowie, przeprowadzone i planowane inwestycje, a także problemy społeczne. Ponieważ zaplanowana w tym punkcie debata – z powodu braku chętnych – się nie odbyła, Kinga Włodarczyk – Przybyła, przewodnicząca rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Tę uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

W kolejnym punkcie skupiono się na wysłuchaniu sprawozdania finansowego i podsumowania realizacji budżetu za ubiegły rok. Budżet gminy Łubowo za rok 2023 został wykonany z deficytem w wysokości 436 975,29 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 4 243 528,50 zł). Dochody zrealizowano w wysokości 42 255 620,89 zł (99,34% planu), natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 42 692 596,18 zł (91,26% planu). Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 13 229 000,00 zł zł. W tej części odczytana została także treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie omawianego sprawozdania, w której została zawarta opinia pozytywna. W konsekwencji uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2023 roku również przez radnych została przyjęta jednogłośnie i bezdyskusyjnie. Komisja Rewizyjna, w oparciu o pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2023 roku. Radni jednogłośnie i bez żadnej dyskusji przyjęli i tę uchwałę.

Tego dnia radni jednogłośnie przyjęli także pakiet kilku uchwał tzw. roboczych, w tym: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2024 – 2039, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie Lednogóry, w sprawie nabycia na własność gminy Łubowo nieruchomości gruntowych w Wierzycach, a także w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2025: sprawozdanie dotyczyło działań podjętych w minionym roku. W III sesji Rady Gminy Łubowo uczestniczyło 14 radnych.

Tagi