Skip to main content

Środki europejskie

Strategia ZIT została uchwalona

 | 
Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno uchwalono Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030, pełniącą rolę Strategii ZIT

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno, 18 kwietnia uchwaliło Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna, do roku 2030, pełniącą rolę Strategii ZIT.

Prace nad tym dokumentem, warunkującym korzystanie przez gminy ze środków unijnych w ramach programu FEW 2021-2027, trwały prawie dwa lata, podczas których we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz gminami ZIT, prowadzone były badania społeczne oraz wielokrotnie konsultowano projekt tego dokumentu ze społeczeństwem. Uwagi społeczne były istotne i uwzględniono je w ostatecznej wersji dokumentu. Przyjęcie strategii jest niezbędnym krokiem na drodze do aplikowania o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2023-2030, w ramach alokacji dla ZIT.

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno 18 kwietnia jednogłośnie przyjęto uchwałę nad Strategią rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna do roku 2030, pełniącej rolę Strategii ZIT wraz z jej załącznikami. Miasto Gniezno, zgodnie z założeniami strategii, aplikować będzie o środki na adaptację miasta do zmian klimatu, projekt edukacyjny wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz działania w zakresie integracji społecznej. Nabory wniosków unijnych już się rozpoczęły, a realizacja projektów rozpocznie się jeszcze w 2024 roku.

Tagi