Skip to main content

Wybory samorządowe 2024

Ostatnia sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego kadencji 2018 – 2024

 | 
Pamiątkowe zdjęcie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 2018-2023

W czwartek, 25 kwietnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego kadencji 2018 – 2023. Tego dnia, obok podjęcia kilku uchwał roboczych, odbyło się także krótkie podsumowanie mijającej kadencji i pożegnanie tych, którzy między innymi decyzją wyborców w latach 2024 – 2029 nie będą sprawować mandatów radych.

W pierwszej kolejności radni zapoznali się ze sprawozdaniem z funkcjonowania Centrum Nauki Stolica Experymentu, a także z dwiema informacjami zarządu, dotyczącymi: wykonania planu finansowego środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – obydwie informacje dotyczyły 2023 roku. Podjęte zostały również uchwały: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanym na terenie powiatu gnieźnieńskiego, w sprawie zmiany budżetu powiatu gnieźnieńskiego obowiązującego w roku bieżącym, a także w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie. Wszystkie, przygotowane na ten dzień projekty uchwał, zostały przyjęte przez radę jednogłośnie i bezdyskusyjnie.

Podziękowano członkiniom Zarządu Powiatu – Annie Jung (z lewej) i Danucie Winiarskiej

Kolejnym punktem w programie obrad było sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu, dotyczące pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał. Ze względu jednak na to, iż była to ostatnia sesja – a tym samym i ostatnie sprawozdanie przewodniczącego Zarządu w tej kadencji, starosta Piotr Gruszczyński mówił nie tylko o okresie międzysesyjnym, ale też dokonał podsumowania tych ponad 5,5 lat działalności w powiatowym samorządzie. – Ta kadencja jest inna, wyjątkowa, wyróżniająca – mówił gnieźnieński starosta, w kolejnych słowach zwracając uwagę m.in. na długość kończącej się kadencji, a także o wydarzeniach, które miały miejsce w tych latach, a na które żaden samorząd nie miał wpływu: o strajkach nauczycieli, o wojnie w Ukrainie, o inflacji i o pandemii. Przewodniczący mówił też o problemach, z którymi musiał borykać się Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, podkreślając jednak, że wielu sprawom nie udałoby się sprostać, gdyby nie merytoryczne przygotowanie, doświadczenie i zaangażowanie pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych instytucji, a także powiatowych radnych. – Dzisiaj, chyba wspólnie możemy powiedzieć, że w tej kadencji dużo się zadziało – mówił Piotr Gruszczyński, w kolejnych słowach wspominając już o konkretnych inwestycjach i działaniach podejmowanych w latach 2018–2024. Kończąc swoje wystąpienie, starosta podziękował członkom Zarządu za współpracę i zaangażowanie.

Przypomnijmy, po wyborach samorządowych zmieni się skład Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, ale i liczba radnych. W kadencji 2019–2024 w organie zasiadać będzie 25 radnych, czyli o dwie osoby mniej niż dotychczas – wpływ na tę zmianę ma zmniejszająca się liczba mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. W nowej kadencji mandat radnego będzie sprawować 12 dotychczasowych radnych, 4 radnych, którzy wracają do rady powiatu po przerwie i 9 radnych, którzy po raz pierwszy będą sprawować tę funkcję. Z pracą na rzecz powiatu gnieźnieńskiego w powiatowej radzie żegnają się: Robert Andrzejewski, Joanna Arndt, Jerzy Berlik, Zbigniew Bręklewicz, Rajmund Gąsiorek, Telesfor Gościniak, Marek Gotowała, Jaromir Dziel, Jacek Kowalski, Mirosława Lewicka, Maciej Łykowski, Marcin Makohoński i Stanisław Szczepański.

W ostatniej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego kadencji 2018–2024 uczestniczyło 22 radnych (radni nieobecni: Jaromir Dziel, Rajmund Gąsiorek, Marek Gotowała, Maria Kocoń i Edward Załęski). Pierwsza sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego kadencji 2019 – 2024 odbędzie się 7 maja.

Tagi