Skip to main content

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok na plus!

Elżbieta Kuzdro-Lubińska, skarbnik Województwa Wielkopolskiego i marszałek Marek Woźniak Fot. UMWW

Budżet Województwa Wielkopolskiego 2023 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 65,1 mln zł. To już czwarty rok z rzędu, gdy wynik budżetu jest dodatni. Dzięki temu województwo po raz kolejny mogło obniżyć wielkość swojego zadłużenia. Na koniec 2023 r. wyniosło ono 262,5 mln zł, co stanowiło 10,9% dochodów ogółem. Dobre wyniki finansowe sprawiły, że podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 24 czerwca radni udzielili Zarządowi Województwa Wielkopolskiego absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku. Za głosowało 22 radnych, wstrzymało się 12, nie było głosów przeciw.

Miniony rok był udany w zakresie inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową i niewielkie zadłużenie – podkreślił Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Elżbieta Kuzdro-Lubińska, skarbnik Województwa Wielkopolskiego dodała: – Kolejny rok z rzędu realizacja budżetu województwa zakończyła się nadwyżką. To bardzo istotne w kontekście planowanej realizacji projektów w ramach programu unijnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Podczas czerwcowej sesji został przedstawiony także raport o stanie województwa, odbyła się debata nad nim, zakończona podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania. Zaprezentowana została również informacja o stanie mienia. Podjęta została też uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok. Jak co roku, nasze zarządzanie podporządkowane było zachowaniu płynności finansowej i utrzymaniu nadwyżki operacyjnej w celu realizacji zadań inwestycyjnych. Dzięki przyjętej strategii dotyczącej wydatków bieżących (odpowiednie ustalenie poziomu oraz zarządzanie rezerwami budżetowymi, zarówno ogólną, jak i celowymi), wypracowano wysoką nadwyżkę operacyjną w wysokości 740,4 mln zł. Nadwyżka ta, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, stanowi główne źródło finansowania inwestycji, czy spłaty zobowiązań. 

Dochody Województwa Wielkopolskiego w 2023 r. wyniosły 2.406,4 mln zł, a główny udział w ich strukturze stanowiły wpływy z tytułu podatku dochodowego CIT i PIT (64,6%). Wpływy te, zgodnie z wprowadzoną w 2022 r.  reformą,  zostały zaplanowane według prognozy Ministerstwa Finansów, a następnie przekazane w 12 równych miesięcznych ratach. Z uwagi na to, że była to prognoza, rozliczenie tych wpływów nastąpi w 2025 r., co zostało potwierdzone w przyjętych przez rząd RP założeniach projektu budżetu państwa na rok 2025. Wydatki w 2023 r. wyniosły 2.341,3 mln zł, z czego 865,8 mln zł (tj. 37%) stanowiły wydatki majątkowe. Warto zauważyć, że to piąty rok budżetowy z rzędu, gdy wydatki majątkowe kształtują się w granicach 40% wydatków ogółem.

W zakresie ochrony zdrowia z budżetu województwa 293,9 mln zł zostało przeznaczonych m.in. na realizację przedsięwzięcia „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych”. W ramach tego przedsięwzięcia powstał nowy budynek ambulatoryjny w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu wraz z wyposażeniem, od strony ulicy Strzeleckiej.  Zakupiony został też sprzęt medyczny, np. system robotowy dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Wśród innych inwestycji warto wymienić te z zakresu rolnictwa. 54,8 mln zł przeznaczono  m.in. budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach wydatków bieżących najwięcej środków przekazano na dotacje celowe dla spółek kolejowych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (303,5 mln zł), a także na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (165,9 mln zł) oraz na bieżące utrzymanie dróg i mostów (142,5 mln zł).

Podsumowując, sytuacja budżetowa Województwa Wielkopolskiego na koniec 2023 roku była dobra, co zostało potwierdzone w raporcie przygotowanym przez niezależną instytucję, czyli Agencję Fitch Ratings. Ta podkreśla, że postępujące zmiany w mechanizmie finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz wciąż wysoka inflacja będą w dalszym ciągu wywierać presję na nadwyżkę operacyjną województwa, jednak od wielu lat płynność Wielkopolski jest bardzo dobra, a województwo ma dobry dostęp do finansowania zewnętrznego. Dzięki prowadzonej polityce finansowej, dotyczącej zarządzania finansami oraz poziomem długu, Województwo Wielkopolskie posiada zdolność do realizacji inwestycji z nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, w tym do zaciągania i spłaty zobowiązań związanych z realizacją tych inwestycji.

Tagi